Quy định – Quyết định

1. Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cao đẳng chính quy

Quyết định 25

Bảng đánh giá

Mẫu tổng hợp

Mẫu Biên bản (Mẫu 02)

2. Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy

Quyết định 127 (sửa đổi, bổ sung khoản 6 điều 5 chương II)

Quyết định 171

Quyết định 530

Bảng đánh giá

Mẫu tổng hợp

Mẫu Biên bản (Mẫu 02)

3. Quy định học bổng

Mẫu đề nghị

4. Quyết định Về việc ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Bạc Liêu

Quyết định 322/QĐ-ĐHBL (ngày 03/7/2020)

GVCV và BCS năm học 2021 – 2022