Quy định – Hướng dẫn

I. Các văn bản triển khai đánh giá cấp cơ sở giáo dục

 1. TT-04 -Quy định tiêu chuẩn ĐG CL CTDT
 2. CV-1668 – Hướng dẫn đánh giá CSGD (thay-the-CV-768)
 3. CV-1669- Hướng dẫn đánh giá CTĐT (thay the CV-769)
 4. 501-KH-ĐHBL- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT
 5. 619-QĐ-ĐHBL-Quy dinh xay dung va hoan thien CTDT
 6. 560-KH-DHBL-Ke hoach Ra soat cai tien CTDT

II. Các văn bản quy định đánh giá Chương trình đào tạo

 1. TT -12-Quy định Kiểm định CL CSGD đại học
 2. CV-766-HUONG-DAN-TDG
 3. CV-767-HUONG-DAN-DGN
 4. CV-768-HUONG-DAN-TT-12
 5. 378-KH-ĐHBL-Kế hoạch ĐBCLGD
 6. 538-KH-ĐHBL- Cải tiến CLGD Trường ĐHBL
 7. Bộ tiêu chuẩn ĐGCL cấp CSGD-ĐHQG TP HCM