Quy định – Hướng dẫn

I. Các văn bản triển khai đánh giá cấp cơ sở giáo dục

 1. TT-04 -Quy định tiêu chuẩn ĐG CL CTDT
 2. CV-1074 -Hướng dẫn chung về Sử dụng TC ĐGCL
 3. CV-1075-Huong dẫn-TĐG CTĐT
 4. CV-1076-Huong dan-ĐG ngoài CTĐT
 5. CV-769-Hướng dẫn ĐG theo TC TT-04
 6. 501-KH-ĐHBL- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT
 7. 619-QĐ-ĐHBL-Quy dinh xay dung va hoan thien CTDT
 8. 560-KH-DHBL-Ke hoach Ra soat cai tien CTDT
 9. Tài liệu th HD tự ĐG CTDT theo AUNQA

 

II. Các văn bản quy định đánh giá Chương trình đào tạo

 1. TT -12-Quy định Kiểm định CL CSGD đại học
 2. CV-766-HUONG-DAN-TDG
 3. CV-767-HUONG-DAN-DGN
 4. CV-768-HUONG-DAN-TT-12
 5. 378-KH-ĐHBL-Kế hoạch ĐBCLGD
 6. 538-KH-ĐHBL- Cải tiến CLGD Trường ĐHBL
 7. Bộ tiêu chuẩn ĐGCL cấp CSGD-ĐHQG TP HCM