Lịch công tác

Năm học 2023 – 2024

Tuần 11

Tuần 10

Tuần 9

Tuần 8

Tuần 7

Tuần 6

Tuần 5

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1

Năm học 2022 – 2023

Tuần 53

Tuần 52

Tuần 51

Tuần 50

Tuần 49

Tuần 48

Tuần 47

Tuần 46

Tuần 45

Tuần 44

Tuần 43

Tuần 42

Tuần 41

Tuần 40

Tuần 39

Tuần 38

Tuần 37

Tuần 36

Tuần 35

Tuần 34

Tuần 33

Tuần 32

Tuần 31

Tuần 30

Tuần 29

Tuần 28

Tuần 27

Tuần 26

Tuần 25

(Điều chỉnh phòng từ 13.02.2023-17.02.2023)

Tuần 24

Tuần 23

Tuần 22

Tuần 21

Tuần 20

Tuần 19

Tuần 18

Tuần 17

Tuần 16

Tuần 15

Tuần 14

Tuần 13

Tuần 12

Tuần 11

Tuần 10

Tuần 09

Tuần 08

Tuần 07

Tuần 06

Tuần 05

Tuần 04

Tuần 03

Tuần 02

Tuần 01

Năm học 2021 – 2022

Tuần 49

Tuần 48

Tuần 47

Tuần 46

Tuần 45

Tuần 44

Tuần 43

Tuần 42

Tuần 41

Tuần 40

Tuần 39

Tuần 38

Tuần 37

Tuần 36

Tuần 35

Tuần 34

Tuần 33

Tuần 32

Tuần 31

Tuần 30

Tuần 29

Tuần 28

Tuần 27

Tuần 26

Tuần 25

Tuần 24

Tuần 23

Tuần 22

Tuần 21

Tuần 18

Tuần 17

Tuần 16

Tuần 15

Tuần 14

Tuần 14

Tuần 13

Tuần 12

Tuần 11

Tuần 10

Tuần 9

Tuần 8

Tuần 7

——————————————————————————————————————

LCT Tuần 47

LCT Tuần 46

LCT Tuần 45

LCT Tuần 44

LCT Tuần 43

LCT Tuần 42

LCT Tuần 41

LCT Tuần 40

LCT Tuần 39

LCT Tuần 38

– LCT Tuần 37

LCT Tuần 36

LCT Tuần 35

LCT Tuần 34

LCT Tuần 33

LCT Tuần 32

LCT Tuần 31

LCT Tuần 30

LCT Tuần 29

LCT Tuần 28

LCT Tuần 27

LCT Tuần 26

LCT Tuần 25

LCT Tuần 24 (cập nhật)

LCT Tuần 24

LCT Tuần 23

LCT Tuần 22

LCT Tuần 21

LCT Tuần 20

LCT Tuần 19

LCT Tuần 18

LCT Tuần 17

LCT Tuần 16

LCT Tuần 15

LCT Tuần 14

LCT Tuần 13

LCT Tuần 12

LCT Tuần 11

LCT Tuần 10

LCT Tuần 9

LCT Tuần 8

LCT Tuần 7

LCT Tuần 6

LCT Tuần 5

LCT Tuần 4 (cập nhật)

LCT Tuần 4

LCT Tuần 3

LCT Tuần 2

LCT Tuần 1

 

LCT Tuần 52

LCT Tuần 51

LCT Tuần 50

LCT Tuần 49 (cập nhật theo lịch công tác của Hiệu trưởng)

LCT Tuần 49

LCT Tuần 48

LCT Tuần 47

– LCT Tuần 46

– LCT Tuần 45

LCT Tuần 44

LCT Tuần 43 (cập nhật theo lịch của thầy Hiệu trưởng)

LCT Tuần 43

LCT Tuần 42

LCT Tuần 41

LCT Tuần 40

LCT Tuần 39

LCT Tuần 38

LCT Tuần 37

LCT Tuần 36

LCT Tuần 35

LCT Tuần 34 mới 

LCT Tuần 34

– LCT Tuần 33

– LCT Tuần 32

– LCT Tuần 31

– LCT Tuần 30

– LCT Tuần 29

– LCT Tuần 28

– LCT Tuần 27

– LCT Tuần 26

– LCT Tuần 23

– LCT Tuần 22

– LCT Tuần 21