Ban chủ nhiệm Khoa

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Xuân

Phó trưởng Khoa Sư phạm, Phụ trách

Tiến sĩ Nguyễn Phước Hoàng

Phó trưởng Khoa Sư phạm