Biểu mẫu giảng viên

 1. Mẫu báo cáo tình hình lớp hàng tháng (Mẫu 03) – Mới
 2. Mẫu biên bản Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh (Mẫu 04) – Mới
 3. Tờ trình công nhận Ban cán sự
 4. Báo cáo sơ kết học kỳ
 5. Báo cáo kết quả hoạt động cá nhân
 6. Báo cáo sơ kết học kỳ của Bộ môn
 7. Báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn
 8. Đơn xin nghỉ coi thi
 9. Đóng góp chương trình giáo dục Đại học
 10. Báo cáo tư tưởng của Bộ môn
 11. Đơn xin nghỉ phép
 12. Báo cáo tổng kết năm học
 13. Đơn xin tham gia Hội thảo – Hội nghị
 14. Báo cáo nội dung Hội thảo – Hội nghị
 15. Đơn xin đi học
 16. Bảng đăng ký sinh viên
 17. Mẫu biên họp lớp định kỳ, bầu BCS lớp (Mẫu 01) – Mới